Labvēlīgās vides apstākļi

lab 1
lab 1

Mūsu iestādes vide, kur Jūsu bērns pavada lielāko dienas daļu, ir veidota ar mērķi palīdzēt un dod iespēju bērnam harmoniski attīstīties darbībā un rotaļā.

Mūsu iestādē ir bagāta priekšmetiski – attīstošā vide, lai pilnvērtīgi organizētu pedagoģisko darbu. Visas grupas ir iekārtotas ar mēbelēm, nepieciešamo inventāru, spēlēm un attīstošām rotaļām atbilstoši bērnu vecumam. Kā arī estētiski noformētas atbilstoši gadalaikam vai svētkiem. Mūsu iestādē strādā pieredzējušas pirmsskolas izglītības skolotājas un logopēdi, kuri savā darbā izmanto mūsdienu pedagoģiskās tehnoloģijas.
Katrā grupā ir atsevišķa guļamtepla, garderobe, tualetes telpa, virtuve.

Garderobes telpā ir izveidoti vecāku stūrīši, kas sniedz dažāda veida informāciju un bērnu darbu izstādes.

Rotaļu un nodarbības teplas ir nodrošinātas ar mūsdienīgām attīstošām spēlēm un rotaļām, uzskates un didaktiskiem materiāliem.

Ir grāmatu, dabas, teatrālās darbības un sižetu lomu rotaļu stūrīši, kur bērni var darboties pēc savas izvēles.

Katrai grupai ir savs pataigas laukums ar nožogojumu un ērtas nojumes. Laukumos ir izveidotas dažādas sporta un spēļu celtnes, smilšu kastes. Katrā laukumā ir dažas puķu dobes, kā arī ir sakņu dārzs, kur bērni patstavīgi stāda, kopj un savāc ražu un novēro. Iestādes teritorijā ir sporta laukums, kur notiek sporta nodarbības, dažādi svētki un pasākumi. Mūzikas zāle ir aprīkota ar mūsdienīgo aparatūru, kas veicina bērnu iepazīštināšanu ar mūzikas pasauli. Šeit noris dažādi pasākumi: teatralizācijas, koncerti, svētki un izklaides. Zāles estētiskais noformējums ir veidots atbilstoši gadalaikiem un pasākuma tematikai.

Sporta zāle ir nodrošināta ar dažādam spotra atrubūtiem, kas palīdz veicināt bērnu fizisko attīstību un nostiprina veselību.
Medicīnas kabinets atbilst 02.07.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr.279 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” . Kabinetā atrodas viss, kas ir nepieciešams, lai sniegtu pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Iestādē darbojas metodiskais kabinets. Tas ir radošo meklējumu centrs. Ir izveidota plaša metodiskā bāze, kas palīdz īstenot audzināšanas un izglītības procesu. Šeit atrodas plaša bērnu un pedagoģiskās literatūras bibliotēka, periodiskie izdevumi, uzskates līdzekļi. Bieži notiek dažāda veida semināri, sapulces, konsultācijas pedagogu kompetences paaugstināšanai. Ir bērnu grāmatu un pedagoģisko rakstu bibliotēka.
Iestādē darbojas divas logopediskās grupas. Kā arī atsaucīgas logopēdes palīdz grupas pedagogiem veikt profilaktisko darbu ikdienā. Iestādē ir virtuve. Visi ēdieni tiek pagatavoti uz vietas. Pirmsskolas izglītības iestādes virtuve atbilst 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.596„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un darbojas atbilstoši 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Ēdienkarte tiek sastādīta iepriekš 10 dienām, tā lai ēdieni būtu sabalansēti un atšķirīgi. Ēdienkarti iepriekš saskaņo ar iestādes vadītāju. Kā arī tiek izveidotas sezonas ēdienkartes katram gadalaikam, kuras tiek saskaņotas ar Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes veselības veicināšanas koordinētāju. Ēdienkarte ir pieejama katrā grupā vecāku informatīvajā stendā.

Domājot par bērnu drošību, pirmsskolas izglītības teritorija ir norobežota ar žogu, uz iestādes ārdurvīm ir uzstādītas kodu atslēgas.
Skat. bildes fotogalerijā